Asgari işçilik hesaplaması

Danışmanlık Kapsamında İhale Konusu İşler ve İnşaat İşyerleri için İlişiksizlik Belgesi Verilen Hizmetler

İșveren veya özel bina sahibi tarafından ișin bitimine ilișkin dilekçesinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Müdürlükleri verilmesi ya da Kurumca yapılan araștırmalarda ișin bittiğinin tespit edilmesi ile süreç bașlar.

Yapılan kontrollerde ilgili kamu kurumundan alınan bilgilerle uyumlu olmayan durumlar ortaya çıktığında bu uyumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir.

Özel Bina İnşaatlarında İlişiksizlik Belgesi

• Gerçek veya tüzel kișiler ile tüzel kișiliği olmayan kurum ve kurulușlar tarafından yapılan özel nitelikteki inșaat ișyerleri hakkında ünitece yapılacak araștırma; inșaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari ișçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

• Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiș olduğu inșaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, yapı sınıfı, inșaat oranı kontrol edilir, Resmi makam tarafından verilen yeni bina, tadilat, yenileme ruhsatları incelenir. Ruhsatta mağduriyet durumu varsa tespit edilir ve gerekli düzeltme yapılır.

• Bina ruhsatnamesi yoksa, ünitece tespit edilecek uygulanacak İdari Para Cezası için ön araștırma yapılır. İnșaat yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesap yapılır. İlișiksizlik Belgesi için İșyeri tescili yapılır, Bina sahibinin SGK’ya ödeyeceği asgari ișçilik için uygulanacak İdari Para Cezası önlenir.

• Yapılacak hesaplamada Çevre ve Șehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınır.

• İnșaatın niteliği dikkate alınarak, inșaatın ruhsatnamesi ile Çevre ve Șehircilik Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun anlașılması hâlinde, inșaatın yapı sınıfı veya grubu tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapılır.

• Hiç tescil edilmemiș veya tescil edilmiș olmakla birlikte hiç ișçilik bildiriminde bulunulmamıș olan özel nitelikteki bina inșaatı ișyerleri ile ilgili olarak inceleme yapılır. İnșaat ișyeri dosyası açılır, Bina sahibinin mağduriyeti giderilir. SGK’ya ödenecek asgari ișçilik için uygulanacak İdari Para Cezası en aza indirilir.

• Kat karșılığı ya da arsa verilmesi șeklinde yapılan inșaat ișlerinde araștırma ișlemi, Herhangi bir bedel ödenmeksizin yaptırılan İnșaat yıkım/söküm ișlerinde araștırma ișlemi.

Asgari işçilik hesaplaması, Personel maliyeti hesaplama

Asgari işçilik hesaplaması, ihale konusuişlerde ilişiksizlik belgesi