SGK Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler

SGK Danışmanlığı Hizmetleri aşağıda sıralanmaktadır:

  1. İşyerinde uygulanan, halen mevcut sistemdeki eksiklik ve aksaklıkların tespiti
  2. Personel hizmet sözleşmelerinin (belirsiz süreli iş sözleşmeleri, belirli süreli iş sözleşmeleri, kısmi zamanlı iş sözleşmeleri vb.) hazırlanması
  3. SGK uyuşmazlıklarının ve çalışma hayatı ile ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İş Müfettişliği nezdindeki uyuşmazlıklar ile ilgili uzlaşıların yapılması
  4. İhale konusu işlerde gerekli işçilik oranlarının hesabı, yeterli işçiliğe ulaşılması halinde bu işlerle ilgili teminatların çözümü, yeterli işçiliğe ulaşılmamış olması halinde Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlükleri’nde gerekli uzlaşıların yapılarak sonuçlandırılması
  5. Varsa Taşeron (alt işveren) firmaların taşeronluk sözleşmelerinin incelenmesi, yapacak oldukları işlerin takibi, çalıştırdıkları işçilerin işe giriş ve kuruma bildirilişleri ve primlerinin yatırılmasının takibi ile işlemlerin istenilen şekilde yapıldığını görülmesinden sonra istihkaklarının ödenmesi konusunun gündeme getirilmesi ve çalışma hayatı ile ilgili yukarıda ayrıntılı dökümü sunulan tüm konuların taşeron firmalarda da aynen tatbikinin sağlanması
  6. Şirketin girecek olduğu ihalelerde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelindeki tüm kuruluşlarda yapılacak borcu yoktur işlemlerinin yürütülmesi ile borcu yoktur yazısının temin edilerek alınması bununla ilgili olarak ihale öncesinde SGK Danışmanlığa haber verilmesi gerekmektedir.
  7. Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri için İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler
  8. SGK Kanunu ve Genelgeler gereğince teşvik uygulamalarının düzenlenmesi ve takibi

SGK Danışmanlığı

SGK Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler